۲۷ پروژه آبخیزداری در ۱۴ شهرستان شمال کرمان در حال انجام است