انجام پروژه ها پخش سیلاب بیاض در شهرستان انار

روژه پخش سیلاب بیاض در شهرستان انار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پروژه پخش سیلاب ، بند انحرافی و سرریز سنگی ملاتی بیاض شهرستان انار ، 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در گفتگو با واحد مرکزی خبر استان کرمان گفت : این پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال، در بخش بیاض شهرستان انار ، مراحل پایانی خود را طی می کند. مهدی رجبی زاده اظهار داشت:این پروژه مشتمل بر 82 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 537 متر مکعب عملیات سنگی ملاتی برای احداث سرریز و بند انحرافی و 166 هکتار بانکت است . مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان هدف از اجرای این پروژه را جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی منطقه و همچنین افزایش نفوذ آب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی دانست
تاریخ انتشار خبر: 
دوشنبه, ۱۰/۲۴/۱۳۹۷