تامین اعتبار مالچ‌پاشی 800 هکتار از بیابان‌های شرقی استان کرمان