بحران خشکسالی در شرق کشور جدی است تازیانه توفان بر زیر ساخت‌های کرمان